Jak chronić wodę przed skażeniem?

Wszystkie źródła wody, szczególnie tej pitnej, powinny być odpowiednio chronione. Najczęściej chroni się je, wytaczając wokół takich źródeł specjalne ochronne strefy. Dzięki nim ryzyko skażenia danego źródła wód jest ograniczone do minimum.

Czym są strefy ochronne ujęć wody?

strefy ochronne ujęć wody podziemnejPomimo tego, że studnie nie cieszą się już taką popularnością jak kiedyś, dalej wielu właścicieli gospodarstw domowych musi lub chce z nich korzystać. Posiadanie studni może być bowiem bardzo korzystne, gdyż umożliwia na przykład bardziej ekonomiczne podlewanie upraw czy sadzonek. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że każda nowo budowana studnia jest traktowana jak podlegające ochronie źródło wody. Z tego też względu wokół każdej studni, należy wytyczyć strefy ochronne ujęć wody podziemnej. Wytyczenie takiej strefy ochronnej jest najprostszym i jednocześnie najskuteczniejszym sposobem na ochronę wody przed utratą jakości. Jest to szczególnie ważne, gdy czerpana z danej studni woda służy do celów konsumpcyjnych czy też podlewania roślin. Jak jednak działają takie strefy ochronne? Na terenie strefy ochronnej grunt nie może być w żadne sposób gospodarowany. To znaczy, nie mogą na nim powstawać żadne budynki, ani ziemia na terenie strefy nie może być uprawiana. Dzięki temu niweluje się ryzyko, że podczas nawożenia gleby w celu uprawy roślin, substancje chemiczne zawarte w nawozach dostaną się do wody podziemnej mocno pogarszając ich jakość. Oczywiście, przestrzeganie zasad związanych ze strefami ochronnymi wokół źródeł wody jest najbardziej restrykcyjnie sprawdzane, gdy dana studnia została zgłoszona jako źródło wody używane w celach spożywczych. Konieczność wytyczania stref ochronnych wynika z faktu, że główną przyczyną skażenia a także pogarszania jakości wód gruntowych czy głębinowych są substancje wytwarzane przez człowieka. Dzięki temu wytyczanie stref ochronnych pozwala na znaczące ograniczenie skażenia wód. Warto dodać, ze strefy ochronne wokół źródła wód prawie nigdy nie są jednorodne. Zazwyczaj takie strefy ochronne są dzielone na dodatkowe podstrefy, które otaczają teren objęty największymi restrykcjami. Wszystko po to, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko jakiegokolwiek skażenia. Warto pamiętać o tym, że wytyczaniem stref ochronnych powinny się zajmować jedynie profesjonaliści.

Aby chronić  źródła przed utratą jakości, wokół nich wytacza się specjalne strefy ochronne. Dzięki temu zazwyczaj ryzyko skażenia udaje się ograniczyć do minimum. Wytyczeniem takich stref wokół źródeł wody powinni się zajmować jedynie profesjonaliści.